Gedik Üniversitesi Mimarlık Şehircilik ve Tasarım Uygulama Ve Araştırma Merkezi Cumhuriyet Mahallesi, Gedik Üniversitesi, İlkbahar Sokak, Kartal/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 17 Nisan 2017 / 153
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git

Merkez Hakkında

Yönetmeliği 04.09.2016 tarihli ve 29821 sayılı T.C.Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mimarlık ,Şehircilik ve Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı sanatsal bilimsel ve teknolojik uygulama, araştırma ve eğitim birimlerinden oluşan bir kuruluştur.

Merkezin amacı ve Vizyonu:

Mimarlık ,Şehircilik ve Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruluş gerekçesi için belirlenen genel amaçlar şunlardır:

Tek yapı ölçeğinden, kent ve bölge ölçeğindeki mekanlara kadar her türlü bina ve yerleşmelerle ilgili planlama ve tasarım; bu ölçeklerle ilgili sosyal ,ekonomik, politik, yönetsel, toplumsal, demografik, fiziki, mimari, teknik ve sanatsal konularda bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim-öğretim, dokümantasyon çalışmaları ve etkinlikler yapmak amaçlanmaktadır.

Merkezin çalışma alanları ve Misyonu:

Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışma alanına giren yurt sorunları başta olmak üzere;

Merkezin çalışma alanları ve misyonu , kuruluş amaçlarında belirtilen  aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

 • Merkezin amaçları arasına giren konularda araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek,
 • Ulusal ve Uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Merkezin amaçları arasına giren konularda uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde danışmanlık hizmetleri vermek; kurslar, çalıştaylar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek; sergi, müsabaka ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak,
 • 2547 Sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan diğer mevzuat ile Üniversite

yönetmelikleri çerçevesinde kamu ve özel kuruluşlara, sorunları ile ilgili ücretli veya ücretsiz araştırmalar, incelemeler, laboratuar, deneyleri, expertiz ve benzeri çalışmalar ve danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek, bilimsel rapor vermek, proje ve benzeri teknik çalışmalar yapmak, belgeler düzenlemek ve vermek,

 • Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel esaslar çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,
 • Merkezin çalışma alanı ile ilgili dokümantasyon temini için gerekli girişimleriyapmak,
 • Amaçları doğrultusunda uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla ortakprojeler geliştirmek, gerçekleştirmek ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan maddi destek sağlamak için çalışmalar yapmak,
 • Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışanlara uzmanlık kazandırmak amacıylaeğitim ve sertifikalı veya sertifikasız öğretim programları düzenlemek,
 • Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,
 • Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,
 • Üniversitede öğrenim gören her düzeydeki öğrenciyi, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek,
 • Amaçlarına uygun tüm çalışmalarında gerekli olduğu hallerde diğer kurumlar ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak,
 • Rektör ve Üniversite Yönetim Kurulunca verilecek diğer çalışmaları yapmak,

Merkezin çalışma alanlarını ve misyonunu oluşturmaktadır.

İstanbul Gedik Üniversitesinin Mimarlık,Şehircilik ve Tasarım ile ilgili bölümlerindeki tüm öğretim üyeleri merkezin doğal üyeleridir.

Prof.Dr.Hüseyin CENGİZ

Müdür

Gedik Üniversitesi Mimarlık Şehircilik ve Tasarım Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Kategori : Üniversite
E-posta : E-posta Gönder
Website : Websiteye Git
Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar