İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Halkalı Merkez Mahallesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Caddesi, İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 10 Mayıs 2017 / 105

Doktora Programı; 30 kredilik (Toplam 240 AKTS) 10 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programını tamamlamanın normal süresi 8 yarıyıl, azami süresi 12 yarıyıldır.

Amaç:

İslam kültür ve medeniyetinin üzerinde yükseldiği iman esasları ve bu imanın ana kaynağı olan Kur’ân ve Hadis (Sünnet), tebliğ ve telkin ettiği hakikat tasavvuru ile tarihsel süreç içinde derin araştırmalara ve kapsamlı yorumlara konu olmuştur. Kur’ân ve Sünnet’in ortaya koyduğu hakikat anlayışı, insan ve hayat görüşünün tarihsel süreç içindeki yorumlanış tarzları da görülerek, günümüzde sahih bir şekilde anlaşılması, açıklanması ve yorumlanması önem arz etmektedir. Bu bağlamda usûl ve üslup çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kur’ân ve Hadis’in sahih bir biçimde anlaşılması, yorumlanması ve bunların varlık, bilgi ve değer telakkilerinin hayatla buluşturulması konusunda tarihsel süreç içinde Fıkıh, Tefsir, Kelam ve Tasavvuf gibi çok önemli disiplinler ortaya çıkmıştır. Bu disiplinlerin konu, kapsam ve yöntemleriyle hem tek tek, hem de belli bir bütünlük içinde ele alınıp işlenmesi önem ve öncelik arz etmektedir. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda doktora programının açılmasındaki amaç, bu disiplinlerin önem ve öncelik verdiği konuların gereği gibi anlaşılması, günümüz şartlarını da görecek şekilde yorumlanması ve gerektiğinde problemlere çözümler üretecek bilim adamlarının yetişmesinin akademik şartlarını sağlamaktır. 

Hedefler:

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı kapsamındaki bilim dallarında bilimsel araştırma yapabilme yetkinliği kazanmış, bilimsel düşünce ve ahlâk kurallarını benimsemiş, alanının sorunlarına vâkıf ve onlara çözümler üretebilen, akademik konularda, sorgulama, geliştirme, üretkenlik, katılımcılık niteliklerine sahip araştırmacılar yetiştirmektir.

Özellikler
Üniversiteler

Bir Cevap Yazın

Benzer İlanlar