Açılış Saatleri
 • Pazartesi :Kapalı
 • Salı :Kapalı
 • Çarşamba :Kapalı
 • Perşembe :Kapalı
 • Cuma :Kapalı
 • Cumartesi :Kapalı
 • Sunday :Kapalı

SEPP’in Misyonu

İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı (ŞEHİR English Preparatory Program-SEPP)’nın misyonu öğrencilerine yüksek standartlara sahip bir İngilizce öğretimi sunmaktır. Bu misyonu şunları yaparak gerçekleştiriyoruz: 
 

 • Hem fakülte çalışmalarında hem de sonrasındaki kariyer hayatlarında öğrencilerimizi gerekli İngilizce becerileriyle donatacak bir öğretim programına tabi tutuyoruz.
 • İstanbul Şehir Üniversitesi’nin akademik mükemmellik standartlarını yakalayacak ya da geçecek şekilde, gelecek akademik yaşamlarını destekliyoruz.
 • İstanbul Şehir Üniversitesi’ne yeni gelen öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamasına yardımcı oluyoruz.
 • En iyi ve yenilikçi öğretim ve değerlendirme yöntemleriyle öğrenen özerkliği ve dil becerileri gelişimini destekliyoruz.
 • Dil öğretim programının dinamizminde sürekliliği sağlamak amacıyla okutmanlarımızın mesleki gelişimlerini destekliyoruz.


SEPP’in Amaçları 

ŞEHİR’e yeni kayıt yaptıran öğrenciler, eğer kayıt sırasında İngilizce dil yeterliklerini belgelemedilerse İngilizce Hazırlık Programı’na başlarlar. Yeterli bir İngilizce dil becerisi, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin tüm bölümleri için ön koşuldur.   

SEPP, öğrencilerine akademik yaşamlarında İngilizce yazılı ve sözlü olarak iletişim sağlayacakları ve dinledikleri ya da okudukları metinleri anlayabilecekleri dil becerilerini vermeyi amaçlamaktadır. SEPP’in buna ek olarak diğer amaçları şunlardır:

 • Öğrencilere bireysel ya da grup halinde araştırma yapma, kişisel becerilerini değerlendirme, kritik düşünme, aktif dinleme ve çalışma becerilerini kazanma konularında yardımcı olmak.
 • Teknoloji araçlarını kullanarak sınıf içinde ve dışında daha katılımcı olmaları konusunda öğrencilere yardımcı olmak.
 • Öğrencilere öğrenmelerinin sorumluluğunu alma ve yaşamboyu öğrenme konularında rehberlik etmek ve desteklemek.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde İstanbul Şehir Üniversitesi’nin başarısına ve saygınlığına katkıda bulunmak.


Modüler Sistem
SEPP’in öğretim programı her biri yedi haftadan oluşan beş modülden oluşmaktadır. Bu modüller İngilizce öğrenmede bir seviyeye denk gelecek şekilde “Başlangıç”, “Alt-Orta”, “Orta”, “Üst-Orta” ve “Fakülte-Öncesi” olarak adlandırılmıştır. Her seviyedeki öğretim programında bütünleşik bir öğretim tasarımı vardır. Yani dinleme, konuşma, okuma ve yazma dersleri için ayrıştırılmış dersler yapılmamakta, bütün dil becerileri bir bütün halinde öğretilmektedir.    

Başlangıç ve Alt-Orta seviyelerde öğrencilere genel İngilizce öğretilir. Diğer seviyelerde ise öğrencilerin akademik hayatlarında onlara gerekecek İngilizce dil becerilerini içeren akademik İngilizce öğretilir. Ölçme-değerlendirme sistemi de öğretim programıyla uyumlu şekilde “süreç” bazlı olarak tasarlanmıştır. Öğrenciler, yedi haftalık modül boyunca bir tane klasik sınav olmakta, buna ek olarak süreç bazlı yazma çalışmaları, sınıf içi sunumlar, video projeleri, grup tartışmaları gibi İngilizceyi kullanmalarına olanak tanıyacak ve kullanımlarını ölçecek şekilde planlanmış ölçme-değerlendirme modelleriyle dil seviyeleri ölçülmektedir. Modülün sonunda öğrencilere bir Modül Bitirme Sınavı (MET) uygulanır. Modül içinde 100 üzerinden topladıkları puan ve MET’ten 100 üzerinden aldıkları puanın ortalaması alınarak her öğrencinin ortalama modül puanı hesaplanır. Buna göre öğrencilere bir harf notu verilir. A harf notu “çok iyi”, B harf notu “iyi”, C harf notu “geçer” ve “F” harf notu da “kalır” anlamındadır. Öğrencilerin bir sonraki seviyeye geçmesi için A, B ya da C harf notu almaları gerekir. F harf notu alan öğrenciler, bir önceki seviyedekinden farklı kitaplar/materyaller kullanarak aynı seviyeyi tekrar ederler. 

İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerin bir modül boyunca yapılan ders saatinin en az yüzde 90’ına katılmaları gerekmektedir. Yüzde 10 devamsızlık sınırını aşan öğrenciler final sınavına (MET) alınmazlar; seviyeyi tekrar etmeleri gerekir. Buna ek olarak, bir modül boyunca alınan doktor raporları devamsızlık için tanınan sınırı aşamaz.    

SEPP’te Modüller/Düzeyler

Başlangıç Düzeyi (Elementary)
Öğrencinin İngilizce bilgisi yoksa ya da çok az ise ilk düzeye yerleştiriliyor. Bu düzeyde amaç, İngilizce sözcük ve dil bilgisi kullanımının yanı sıra öğrencilerin okudukları ve dinlediklerini anlamaya yönelik beceriler kazanmalarıdır. Ayrıca yine bu düzeyde, paragraf yazma ve sunum yapma becerilerinin temelleri de atılıyor. Sınıf içinde sunum yapma becerilerinin geliştirilmesine yönelik ilk olarak öğrencilerden video projeler hazırlamaları bekleniyor. Başlangıç düzeyini başarıyla tamamlayıp bir üst düzeye geçebilmek için öğrencilerin yazma ürünlerini içeren bir dosya tutmaları, öğrendikleri kelimeleri günlük olarak anlamlı bir şekilde kaydetmeleri, dizüstü bilgisayarlarının kameralarını kullanarak konuşmalarını kaydetmeleri, kütüphanede yer alan, düzeylerine uygun en az iki kitabı okumaları, derslere etkin katılımları gerekiyor. Modülün sonunda tüm düzeyin hedeflerinin ölçüldüğü bir modül tamamlama sınavı yapılıyor. Bütün bu ölçmelerin ağırlıklı değerlendirmesiyle öğrencilerin başarısı harf notu olarak saptanıyor. Bu sınavların sonunda A, B ya da C almaları halinde bir üst düzeye devam edebiliyorlar.
 
Alt-Orta Düzey (Pre-Intermediate)
Bu düzeyde öğrencilerin iletişime yönelik dil kullanımları, okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri daha da gelişiyor. Bu düzeyi başarıyla tamamlayabilmeleri için öğrencilerin düşüncelerini bir paragrafta organize edip yazabilmeleri, teknolojiden yararlanarak sunum yapabilmeleri ve tartışma gruplarında yer almaları gerekiyor. Öğrenciler bir üst düzeye devam edebilmek için farklı süreç değerlendirmelerinin yanında küçük sınavlara, bir ara sınava ve modül tamamlama sınavına giriyorlar.
 
Orta Düzey (Intermediate)
Bu düzeyde, öğrenciler akademik İngilizce’yi öğrenmeye başlıyorlar. Orta düzey, öğrencilerin akademik yaşamlarında karşılaşacakları dinleme ve not tutma, makale yazma, akademik bir metni okuyup anlama ve ikna etmek üzere sunum yapabilmelerini hedefliyor. Bu düzeyde öğrencilere, internet ve kütüphane kaynaklarını etkin kullanmaları, akademik makalelere erişmeleri ve okumaları, sunumlar ve araştırma yapabilmelerini mümkün kılan bir eğitim sunuluyor. Orta düzey sonunda öğrencilerin bir üst düzeye devam edebilmeleri için yazma ve konuşma süreçlerinin değerlendirilmesinin yanı sıra, küçük sınavlar, bir ara sınav ve modül tamamlama sınavı uygulanıyor.
 
Üst-Orta Düzey (Upper-Intermediate)
Üst-Orta Düzey, okuma, dinleme ve yazma becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Öğrencilerin akademik yaşamlarını kolaylaştıracak bilgi ve becerilerin sunulduğu bu düzeyde, dersler tema bazlı işleniyor. Haftalık olarak iki tema çerçevesinde okumalar yapılıyor, dinleme ve not tutma etkinlikleri gerçekleştiriliyor, dil bilgisi konuları bu temalar çerçevesinde sunuluyor ve öğrencilerden 300+ sözcükten oluşan makaleler yazmaları bekleniyor. Yine bu düzeyde, öğrencilerin eleştirel bir bakış açısı geliştirmeleri önem kazanıyor. Diğer düzeylerde aşamalı olarak ele alınan bu beceri, üst-orta düzeye gelindiğinde okunan ve dinlenen metinlerin içeriğiyle daha etkin hale geliyor. Öğrencilerin dinledikleri bir konuşmadan sonra aynı konuya farklı açıdan yaklaşan makaleler okumaları, bu iki bakış açısını irdeleyerek tartışmalar yapmaları ve her iki görüşü eleştirel olarak ele alıp bir makale yazmaları gerekiyor. Bu düzeyde değerlendirme, öğrencilerin kütüphane ve elektronik kaynakları kullanarak ve referans göstererek yazacakları makaleler, sınıf içinde yapacakları bir sunum, küçük sınavlar, bir ara sınav ve modül tamamlama sınavının ağırlıklı not ortalamasıyla harf notu olarak saptanıyor.
 
Fakülte Hazırlık Düzeyi (Pre-Faculty)
Bu düzeyin amacı öğrencilere akademik yaşamda gerekli olacak araştırma yapma, fakülte sınavlarındaki sorulara yanıt verme, dersleri dinleyip not tutabilme, akademik proje hazırlama gibi yetkinlikleri kazandırmak. Öğrenciler fakülte hazırlık düzeyini başarıyla tamamlayarak STEP’e (ŞEHİR İngilizce Yeterlik Sınavı-ŞEHİR Test of English Proficiency) girebiliyorlar.

İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce Programı

SEPP’in Misyonu

İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı (ŞEHİR English Preparatory Program-SEPP)’nın misyonu öğrencilerine yüksek standartlara sahip bir İngilizce öğretimi sunmaktır. Bu misyonu şunları yaparak gerçekleştiriyoruz: 
 

 • Hem fakülte çalışmalarında hem de sonrasındaki kariyer hayatlarında öğrencilerimizi gerekli İngilizce becerileriyle donatacak bir öğretim programına tabi tutuyoruz.
 • İstanbul Şehir Üniversitesi’nin akademik mükemmellik standartlarını yakalayacak ya da geçecek şekilde, gelecek akademik yaşamlarını destekliyoruz.
 • İstanbul Şehir Üniversitesi’ne yeni gelen öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamasına yardımcı oluyoruz.
 • En iyi ve yenilikçi öğretim ve değerlendirme yöntemleriyle öğrenen özerkliği ve dil becerileri gelişimini destekliyoruz.
 • Dil öğretim programının dinamizminde sürekliliği sağlamak amacıyla okutmanlarımızın mesleki gelişimlerini destekliyoruz.


SEPP’in Amaçları 

ŞEHİR’e yeni kayıt yaptıran öğrenciler, eğer kayıt sırasında İngilizce dil yeterliklerini belgelemedilerse İngilizce Hazırlık Programı’na başlarlar. Yeterli bir İngilizce dil becerisi, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin tüm bölümleri için ön koşuldur.   

SEPP, öğrencilerine akademik yaşamlarında İngilizce yazılı ve sözlü olarak iletişim sağlayacakları ve dinledikleri ya da okudukları metinleri anlayabilecekleri dil becerilerini vermeyi amaçlamaktadır. SEPP’in buna ek olarak diğer amaçları şunlardır:

 • Öğrencilere bireysel ya da grup halinde araştırma yapma, kişisel becerilerini değerlendirme, kritik düşünme, aktif dinleme ve çalışma becerilerini kazanma konularında yardımcı olmak.
 • Teknoloji araçlarını kullanarak sınıf içinde ve dışında daha katılımcı olmaları konusunda öğrencilere yardımcı olmak.
 • Öğrencilere öğrenmelerinin sorumluluğunu alma ve yaşamboyu öğrenme konularında rehberlik etmek ve desteklemek.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde İstanbul Şehir Üniversitesi’nin başarısına ve saygınlığına katkıda bulunmak.


Modüler Sistem
SEPP’in öğretim programı her biri yedi haftadan oluşan beş modülden oluşmaktadır. Bu modüller İngilizce öğrenmede bir seviyeye denk gelecek şekilde “Başlangıç”, “Alt-Orta”, “Orta”, “Üst-Orta” ve “Fakülte-Öncesi” olarak adlandırılmıştır. Her seviyedeki öğretim programında bütünleşik bir öğretim tasarımı vardır. Yani dinleme, konuşma, okuma ve yazma dersleri için ayrıştırılmış dersler yapılmamakta, bütün dil becerileri bir bütün halinde öğretilmektedir.    

Başlangıç ve Alt-Orta seviyelerde öğrencilere genel İngilizce öğretilir. Diğer seviyelerde ise öğrencilerin akademik hayatlarında onlara gerekecek İngilizce dil becerilerini içeren akademik İngilizce öğretilir. Ölçme-değerlendirme sistemi de öğretim programıyla uyumlu şekilde “süreç” bazlı olarak tasarlanmıştır. Öğrenciler, yedi haftalık modül boyunca bir tane klasik sınav olmakta, buna ek olarak süreç bazlı yazma çalışmaları, sınıf içi sunumlar, video projeleri, grup tartışmaları gibi İngilizceyi kullanmalarına olanak tanıyacak ve kullanımlarını ölçecek şekilde planlanmış ölçme-değerlendirme modelleriyle dil seviyeleri ölçülmektedir. Modülün sonunda öğrencilere bir Modül Bitirme Sınavı (MET) uygulanır. Modül içinde 100 üzerinden topladıkları puan ve MET’ten 100 üzerinden aldıkları puanın ortalaması alınarak her öğrencinin ortalama modül puanı hesaplanır. Buna göre öğrencilere bir harf notu verilir. A harf notu “çok iyi”, B harf notu “iyi”, C harf notu “geçer” ve “F” harf notu da “kalır” anlamındadır. Öğrencilerin bir sonraki seviyeye geçmesi için A, B ya da C harf notu almaları gerekir. F harf notu alan öğrenciler, bir önceki seviyedekinden farklı kitaplar/materyaller kullanarak aynı seviyeyi tekrar ederler. 

İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerin bir modül boyunca yapılan ders saatinin en az yüzde 90’ına katılmaları gerekmektedir. Yüzde 10 devamsızlık sınırını aşan öğrenciler final sınavına (MET) alınmazlar; seviyeyi tekrar etmeleri gerekir. Buna ek olarak, bir modül boyunca alınan doktor raporları devamsızlık için tanınan sınırı aşamaz.    

SEPP’te Modüller/Düzeyler

Başlangıç Düzeyi (Elementary)
Öğrencinin İngilizce bilgisi yoksa ya da çok az ise ilk düzeye yerleştiriliyor. Bu düzeyde amaç, İngilizce sözcük ve dil bilgisi kullanımının yanı sıra öğrencilerin okudukları ve dinlediklerini anlamaya yönelik beceriler kazanmalarıdır. Ayrıca yine bu düzeyde, paragraf yazma ve sunum yapma becerilerinin temelleri de atılıyor. Sınıf içinde sunum yapma becerilerinin geliştirilmesine yönelik ilk olarak öğrencilerden video projeler hazırlamaları bekleniyor. Başlangıç düzeyini başarıyla tamamlayıp bir üst düzeye geçebilmek için öğrencilerin yazma ürünlerini içeren bir dosya tutmaları, öğrendikleri kelimeleri günlük olarak anlamlı bir şekilde kaydetmeleri, dizüstü bilgisayarlarının kameralarını kullanarak konuşmalarını kaydetmeleri, kütüphanede yer alan, düzeylerine uygun en az iki kitabı okumaları, derslere etkin katılımları gerekiyor. Modülün sonunda tüm düzeyin hedeflerinin ölçüldüğü bir modül tamamlama sınavı yapılıyor. Bütün bu ölçmelerin ağırlıklı değerlendirmesiyle öğrencilerin başarısı harf notu olarak saptanıyor. Bu sınavların sonunda A, B ya da C almaları halinde bir üst düzeye devam edebiliyorlar.
 
Alt-Orta Düzey (Pre-Intermediate)
Bu düzeyde öğrencilerin iletişime yönelik dil kullanımları, okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri daha da gelişiyor. Bu düzeyi başarıyla tamamlayabilmeleri için öğrencilerin düşüncelerini bir paragrafta organize edip yazabilmeleri, teknolojiden yararlanarak sunum yapabilmeleri ve tartışma gruplarında yer almaları gerekiyor. Öğrenciler bir üst düzeye devam edebilmek için farklı süreç değerlendirmelerinin yanında küçük sınavlara, bir ara sınava ve modül tamamlama sınavına giriyorlar.
 
Orta Düzey (Intermediate)
Bu düzeyde, öğrenciler akademik İngilizce’yi öğrenmeye başlıyorlar. Orta düzey, öğrencilerin akademik yaşamlarında karşılaşacakları dinleme ve not tutma, makale yazma, akademik bir metni okuyup anlama ve ikna etmek üzere sunum yapabilmelerini hedefliyor. Bu düzeyde öğrencilere, internet ve kütüphane kaynaklarını etkin kullanmaları, akademik makalelere erişmeleri ve okumaları, sunumlar ve araştırma yapabilmelerini mümkün kılan bir eğitim sunuluyor. Orta düzey sonunda öğrencilerin bir üst düzeye devam edebilmeleri için yazma ve konuşma süreçlerinin değerlendirilmesinin yanı sıra, küçük sınavlar, bir ara sınav ve modül tamamlama sınavı uygulanıyor.
 
Üst-Orta Düzey (Upper-Intermediate)
Üst-Orta Düzey, okuma, dinleme ve yazma becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Öğrencilerin akademik yaşamlarını kolaylaştıracak bilgi ve becerilerin sunulduğu bu düzeyde, dersler tema bazlı işleniyor. Haftalık olarak iki tema çerçevesinde okumalar yapılıyor, dinleme ve not tutma etkinlikleri gerçekleştiriliyor, dil bilgisi konuları bu temalar çerçevesinde sunuluyor ve öğrencilerden 300+ sözcükten oluşan makaleler yazmaları bekleniyor. Yine bu düzeyde, öğrencilerin eleştirel bir bakış açısı geliştirmeleri önem kazanıyor. Diğer düzeylerde aşamalı olarak ele alınan bu beceri, üst-orta düzeye gelindiğinde okunan ve dinlenen metinlerin içeriğiyle daha etkin hale geliyor. Öğrencilerin dinledikleri bir konuşmadan sonra aynı konuya farklı açıdan yaklaşan makaleler okumaları, bu iki bakış açısını irdeleyerek tartışmalar yapmaları ve her iki görüşü eleştirel olarak ele alıp bir makale yazmaları gerekiyor. Bu düzeyde değerlendirme, öğrencilerin kütüphane ve elektronik kaynakları kullanarak ve referans göstererek yazacakları makaleler, sınıf içinde yapacakları bir sunum, küçük sınavlar, bir ara sınav ve modül tamamlama sınavının ağırlıklı not ortalamasıyla harf notu olarak saptanıyor.
 
Fakülte Hazırlık Düzeyi (Pre-Faculty)
Bu düzeyin amacı öğrencilere akademik yaşamda gerekli olacak araştırma yapma, fakülte sınavlarındaki sorulara yanıt verme, dersleri dinleyip not tutabilme, akademik proje hazırlama gibi yetkinlikleri kazandırmak. Öğrenciler fakülte hazırlık düzeyini başarıyla tamamlayarak STEP’e (ŞEHİR İngilizce Yeterlik Sınavı-ŞEHİR Test of English Proficiency) girebiliyorlar.

Özellikler
Yorum
Henüz yorum bulunmamaktadır, ilk yorumu yapmak ister misiniz?
İnceleme bırak
Hizmet: Fiyat: Kalite: Diğerleri:

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar