İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuvarı Maslak Mahallesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sarıyer/İstanbul, Türkiye
Yayınlanan 22 Mart 2017 / 222

Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1934 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. dönem 4. toplantısını açarken, güzel sanatlar politikasına ilişkin düşüncelerini, “Arkadaşlar; güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak, bunda en çok çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Ulusal; ince duyguları, düşünceleri anlatan; yüksek deyişleri toplamak, onları, bir gün önce, genel, son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu düzeyde Türk Ulusal Musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir” şeklinde ortaya koymuştur. Atatürk’ün temel düşüncesi Türk Musikisinin ana ilkesinin en doğru ve gerçekçi biçimde ortaya koyulması, Türk ulusal musikisinin yükseltilmesini ve evrensel musikide yerini almasını sağlanmaktır. Bu ilke, Atatürk’ün bütün sosyo-kültürel inkılâplarına temel olan ‘milli öz’ü çağdaş yorumlama felsefesinin Türk musikisine yansımasıdır. Bu ilke ile ulusal musikinin özenle korunarak geliştirilmesinin hedef alınmasına ve milletin kendi öz musikisine ısrarla sahip çıkmasına rağmen, milli musikimizin devlet katındaki eğitim yasağı, 20. yüzyılın son çeyreğine kadar sürmüştür.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir “Türk Musikisi Konservatuarı” kurulması hakkındaki ilk resmi teşebbüs, zamanın Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem’in 28.05.1985 gün ve 379/1269 sayılı yazısı ile başlamıştır. Bunu takiben zamanın Kültür Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Emin Bilgiç, 02.06.1975 gün ve 46 sayılı müsteşarlık yazısı ile Ercüment Berker’den;

a.    1975 ders yılı başında faaliyete geçebilmesi için Türk Musikisi Konservatuarı’nın müfredat program taslağını hazırlamasını,
b.    İhtiva edeceği öğretim ve eğitim kısımlarının tespitini,
c.    Öğretim kadrolarının tespitiyle başlıca öğretim elemanlarının teklifini,
d.    Kuruluş ile paralel bir şekilde yürütülebilmek ve kuruluşu hukukileştirmek üzere “Türk Musikisi Konservatuarı Kuruluş Kanunu” taslağını hazırlamasını istemiştir.

Bu talimat doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda 13.10.1975 gün ve 15382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Kuruluş Yönetmeliği” ile konservatuar kurulmuş ve 3 Mart 1976’da eğitime başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 02.09.1975 gün ve 21097 sayılı yazısında konservatuar yönetim kurulunun, Ercümend Berker başkanlığında Muharrem Ergin, Cahit Atasoy, Neriman Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Cüneyd Orhon, Yılmaz Öztuna, İsmail Baha Sürelsan ve Alâeddin Yavaşça’dan oluştuğu bildirilmiştir.
1978 yılında siyasi iktidarın değişmesi sonucunda Konservatuar, her iki bakanlık arasında düzenlenen protokolle Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Kültür Bakanlığı’na devredilmiştir. Bu devirden sonra dönemin Kültür Bakanı Doç. Ahmet Taner Kışlalı ve Müsteşar Şerafettin Turan tarafından Konservatuvarı kapatmaya yönelik işlemlerin başlaması ile hiçbir sebep gösterilmeden 22 öğretim elemanı, 3 yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı görevden alınmış; bu durum 22 Şubat 1979 akşamı radyo ve televizyon haber bültenlerinden duyurulmuştur. Bunun üzerine 23 Şubat 1979 günü yönetim kurulunun tüm üyeleri istifa etmiş ve başkan Ercümend Berker de aynı gün görevden ayrıldığını bakanlığa bildirmiştir.

Bu dönemde, yönetim kurulu başkanlığına vekâleten Nevzat Atlığ getirilmiş ve geçici bir yönetim kurulu oluşturulmuştur. Kurulan geçici yönetim kurulunda Halil Aksoy, Fikret Değerli, Bekir Sıtkı Sezgin, Yavuz Özüstün, Yalçın Tura, Mutlu Torun, Necdet Varol ve Niyazi Sayın görev yapmışlardır.
1978 yılı sonlarında siyasi iktidarın yeniden değişmesi ve koalisyon hükümetinin işbaşına gelmesi üzerine zamanın Kültür Bakanı, 30 Kasım 1979 gün ve 177 sayılı yazısıyla Konservatuar yönetim kurulu başkanlığına Ercümend Berker’i yeniden atamış ve 175 sayılı yazısıyla yeni yönetim kurulunun teşkili ile görevlendirmiştir. Bu talimat çerçevesinde yönetim kurulu Ercüment Berker, Halil Aksoy, Nida Tüfekçi. Muharrem Ergin, Fikret Değerli, Alaadin Yavaşça, Cüneyd Orhon, Cahit Atasoy, Neriman Tüfekçi, Yalçın Tura’dan oluşmuştur.

1982’de devlet konservatuarlarının Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kapsamına alınıp üniversitelere bağlanması sırasında Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Prof. Ercüment Berker’in çalışmaları ile İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Bu yıldan itibaren sırasıyla Prof. Lütfi Zeren, Prof. Fikret Değerli, Prof. Yalçın Tura, Prof. Dr. Can Etili Ökten, Prof. Dr. Lale Berköz ve Prof. Dr. Cihat Aşkın müdürlük görevi yapmıştır.
2012–2013 Eğitim-Öğretim yılı başında İTÜ TMDK Müdürü olarak atanan Prof. Adnan Koç ile müdür yardımcıları Prof. Serpil Murtezaoğlu ve Doç. Cihangir Terzi, 38 yıllık köklü geçmişe yeni başarılar eklemek için çalışmaya başlamışlardır.

Kurulduğu yılda Çalgı Eğitimi, Ses Eğitimi ve Temel Bilimler olmak üzere 3 bölüm ile eğitim-öğretime başlayan İTÜ TMDK, günümüzde Anasanat ve Anabilim Dalı kapsamında 7 bölüm ile hizmet vermektedir. Çalgı Bölümü-Çalgı Anasanat Dalı altında 28 çalgı programı, Müzik Teknolojileri Bölümü-Müzik Teknolojileri Anabilim Dalı’nda Çalgı Yapım ve Ses Tasarımı Programları, Ses Eğitimi Bölümü-Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Programları, Türk Halk Oyunları, Müzik Teorisi, Müzikoloji ve Kompozisyon Bölümleri’nde ise bölümle aynı ada sahip birer program ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir.

1986 yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak başlayan Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Yüksek Lisans Programlarına 1988 yılında aynı enstitüye bağlı sanatta yeterlik programlarının eklenmesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın akademik yapılanmasına da olanak sağlamıştır. Bugün birçok kurumda yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak görev yapan akademisyenler bu programlardan yetişmiştir.

2001 yılından itibaren başlayan lisanüstü yeniden yapılanma çalışmaları ile İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Müzikoloji yüksek lisans programı, Müzik Teorisi ve Kompozisyon yüksek lisans programı hizmet vermeye başlamıştır. 2013’de hazırlıkları tamamlanmış olan Çalgı-Ses yüksek lisans programı ise 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayacaktır. Bunlarla beraberİstanbul Teknik Üniversitesi çatısı altında yurdumuzda, ilk defa Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programlarının ortaklaşa yürüttüğü doktora programıyla İTÜ’nün amaçlarına uygun olarak çağdaş, uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim vermeye devam edilmektedir. 

Özellikler
Üniversiteler

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar