Açılış Saatleri
  • Pazartesi :Kapalı
  • Salı :Kapalı
  • Çarşamba :Kapalı
  • Perşembe :Kapalı
  • Cuma :Kapalı
  • Cumartesi :Kapalı
  • Sunday :Kapalı

Uludağ Üniversitesi
Mozaik Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

AIEMA – TURKEY

 

I. BÖLÜM 

Amaç- Kapsam- Dayanak

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin (UMAM) çalışma esaslarını belirlemektir. 
Kapsam 
Madde 2- Bu Yönerge, Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin nitelikleri, organları ve işleyişi ile ilgili genel ilkeleri kapsar 
Dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik 2547 Sayılı Yasanın 14. maddesine dayalı olarak düzenlenmiştir. 

II. BÖLÜM 

Tanımlar- Görevler- Organlar 

Tanımlar 

Madde 4- Bu yönergede yer alan terimlerden

1. Üniversite, Uludağ Üniversitesini, 
2. Senato, Uludağ Üniversitesi Senatosunu, 
3. Rektör, Uludağ Üniversitesi Rektörünü, 
4. Yönetim Kurulu, UMAM Yönetim Kurulunu, 
5. Müdür, UMAM Müdürünü, 
6. Danışma Kurulu, Merkez Danışma Kurulunu ifade eder. 

Görevleri 

Madde 5- UMAMın Görevleri: 
1. Yurdumuzun zengin mozaik hazinelerini içeren araştırmalar yapmak, ortak projeler geliştirmek, uygulamak ve kaynak sağlamak, 
2. Görevi ile ilgili ulusal ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlarla ve üniversiteler ile işbirliği yapmak, özellikle TUBA, AIEMA, ICCM ve Paul Getty Vakfı v.b. kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak, 
3. Merkez bünyesinde dokümantasyon birimleri kurmak, 
4. Türkiye’nin zengin mozaik envanterini çıkartmak ve bu amaca yönelik AB ülkelerinde ilgili enstitüler ile işbirliği yaparak bu konuda ortak inceleme, araştırma ve projeler geliştirmek. Oluşturulacak veri bankası ile özellikle proje çalışmalarına bilgi akışnı sağlayacak hizmetleri sunmak, 
5. Mozaik konusu ile ilgili kongre konferans, seminer, panel, sempozyum düzenlemek, basılı yayın yapmak, medyada bilgilendirici programlar hazırlamak, 
6. Türkiye mozaik corpusunun hazırlanması ve yayınlanmasını organize etmek, 
7. Türkiye genelinde mozaik ürünlerini incelemek ve araştırmak için kurtarma kazı çalışmaları yapmak. Mozaiklerin korunmasına katkıda bulunmak. Gerekli durumlarda, bulundukları yerlerden daha güvenli alanlara nakline yardımcı olmak, 
8. Türkiye mozaikleri konusunda kamuoyunun bilinçlenmesini sağlamak ve onların katılımını artırmak amacıyla eğitim çalışmaları yapmak, 
9. Merkezin amaçları doğrultusunda uzman yetiştirilmesine eğitsel katkı sağlamak, 
10. Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerimizin yurtdışı değişim programlarına katılmalarını teşvik etmek, 
11. Öğretim elemanı hareketliliğini kolaylaştırmak ve karşılıklı değişim gerçekleştirmek, 
12. Sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve diğer eğitim kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak, bunlarla birlikte projeler üretmek, 
13. Mesleki standartları belirlemek, 
14. Kültürel kaynak yönetim sistemleri (koruma, restorasyon, ekonomik dönüşüm vb. projeleri) geliştirmek, 
15. Merkezin kuruluş amacına yönelik diğer faaliyetleri gerçekleştirmek. 

Organlar 

Madde 6- Merkezin organları Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’dur. 

Müdür 

Madde 7- Merkez Müdürü, konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, ilgili Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından birisi araştırma ve eğitim, diğeri de proje ve uygulama konularında yetkili olmak üzere iki Müdür Yardımcısı seçer. Müdür Yardımcılarından biri Müdür’ün herhangi bir sebeple bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna başkanlık eder. 
Müdürün Görevler 
Madde 8- Müdürün görevleri şunlardır:

1. Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak, 
2. Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 
3. Merkezin idari işlerini yürütmek, 
4. Yurtiçi ve Yurtdışı Araştırma Merkezleri ile işbirliği yapmak, Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek ve yardım sağlamak, 
5. Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak, 
6. Merkezin, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, 
7. Merkezi yurtiçi ve dışında temsil etmek. 

Yönetim Kurulu 

Madde 9- Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşur. Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcıları aynı zamanda Merkez Yönetim Kurulu üyesidir. Yönetim Kurulu’nun diğer iki üyesi Merkez Müdürü’nün önereceği iki katı sayıdaki adaylar arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa toplanır. Gerekli durumlarda, Müdürün daveti üzerine her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla karar verir. 

Yönetim Kurulunun Görevleri 

Madde 10- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
1. Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek, 
2. Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek, Yurtiçi ve Yurtdışı kaynak sağlamak, 
3. Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şeklini tespit etmek, 
4. Araştırıcıların bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek, 
5. Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak, 
6. Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler düzenleme konusunda Müdüre yetki vermek, 
7. Merkezin araştırma konularında eleman yetiştirmek amacı ile yurtiçi ve yurtdışından burs temin etmek. 

Danışma Kurulu 

Madde 11- Merkez Yönetim Kurulu önerisi ve Rektör onayı ile yerli ve yabancı kişi ve kurum temsilcilerinden oluşturulur. 

Danışma Kurulunun Görevleri 

Madde 12- Danışma Kurulunun Görevleri: 
1. Merkez yönetimine yardımcı olacak görüş ve önerileri oluşturmak, 
2. Merkezin yayın faaliyetlerine katkıda bulunmak, 
3. Mozaik araştırmaları konusunda sorunlarını belirleyerek tartışma açmak ve çözüm önerileri oluşturmak, 
4. Yapılacak bilimsel çalışmalara maddi kaynak temin etmek, teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak, 
5. Merkez Müdürünün daveti üzerine Müdürün başkanlığında her yıl en az bir kez toplanmaktır. 

III. BÖLÜM 

Yürürlük – Yürütme 

Yürürlük 
Madde 13- Bu yönerge Uludağ Üniversitesi Senatosunun kabul günü yürürlüğe girer. 06 Ocak 2006 gün ve 2006-01 numaralı oturumda alınan 6 numaralı karar ile kabul edildi. 

Yürütme 

Madde 14- Bu yönerge hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Uludağ Üniversitesi UMAM

Uludağ Üniversitesi
Mozaik Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

AIEMA – TURKEY

 

I. BÖLÜM 

Amaç- Kapsam- Dayanak

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin (UMAM) çalışma esaslarını belirlemektir. 
Kapsam 
Madde 2- Bu Yönerge, Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin nitelikleri, organları ve işleyişi ile ilgili genel ilkeleri kapsar 
Dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik 2547 Sayılı Yasanın 14. maddesine dayalı olarak düzenlenmiştir. 

II. BÖLÜM 

Tanımlar- Görevler- Organlar 

Tanımlar 

Madde 4- Bu yönergede yer alan terimlerden

1. Üniversite, Uludağ Üniversitesini, 
2. Senato, Uludağ Üniversitesi Senatosunu, 
3. Rektör, Uludağ Üniversitesi Rektörünü, 
4. Yönetim Kurulu, UMAM Yönetim Kurulunu, 
5. Müdür, UMAM Müdürünü, 
6. Danışma Kurulu, Merkez Danışma Kurulunu ifade eder. 

Görevleri 

Madde 5- UMAMın Görevleri: 
1. Yurdumuzun zengin mozaik hazinelerini içeren araştırmalar yapmak, ortak projeler geliştirmek, uygulamak ve kaynak sağlamak, 
2. Görevi ile ilgili ulusal ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlarla ve üniversiteler ile işbirliği yapmak, özellikle TUBA, AIEMA, ICCM ve Paul Getty Vakfı v.b. kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak, 
3. Merkez bünyesinde dokümantasyon birimleri kurmak, 
4. Türkiye’nin zengin mozaik envanterini çıkartmak ve bu amaca yönelik AB ülkelerinde ilgili enstitüler ile işbirliği yaparak bu konuda ortak inceleme, araştırma ve projeler geliştirmek. Oluşturulacak veri bankası ile özellikle proje çalışmalarına bilgi akışnı sağlayacak hizmetleri sunmak, 
5. Mozaik konusu ile ilgili kongre konferans, seminer, panel, sempozyum düzenlemek, basılı yayın yapmak, medyada bilgilendirici programlar hazırlamak, 
6. Türkiye mozaik corpusunun hazırlanması ve yayınlanmasını organize etmek, 
7. Türkiye genelinde mozaik ürünlerini incelemek ve araştırmak için kurtarma kazı çalışmaları yapmak. Mozaiklerin korunmasına katkıda bulunmak. Gerekli durumlarda, bulundukları yerlerden daha güvenli alanlara nakline yardımcı olmak, 
8. Türkiye mozaikleri konusunda kamuoyunun bilinçlenmesini sağlamak ve onların katılımını artırmak amacıyla eğitim çalışmaları yapmak, 
9. Merkezin amaçları doğrultusunda uzman yetiştirilmesine eğitsel katkı sağlamak, 
10. Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerimizin yurtdışı değişim programlarına katılmalarını teşvik etmek, 
11. Öğretim elemanı hareketliliğini kolaylaştırmak ve karşılıklı değişim gerçekleştirmek, 
12. Sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve diğer eğitim kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak, bunlarla birlikte projeler üretmek, 
13. Mesleki standartları belirlemek, 
14. Kültürel kaynak yönetim sistemleri (koruma, restorasyon, ekonomik dönüşüm vb. projeleri) geliştirmek, 
15. Merkezin kuruluş amacına yönelik diğer faaliyetleri gerçekleştirmek. 

Organlar 

Madde 6- Merkezin organları Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’dur. 

Müdür 

Madde 7- Merkez Müdürü, konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, ilgili Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından birisi araştırma ve eğitim, diğeri de proje ve uygulama konularında yetkili olmak üzere iki Müdür Yardımcısı seçer. Müdür Yardımcılarından biri Müdür’ün herhangi bir sebeple bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna başkanlık eder. 
Müdürün Görevler 
Madde 8- Müdürün görevleri şunlardır:

1. Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak, 
2. Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 
3. Merkezin idari işlerini yürütmek, 
4. Yurtiçi ve Yurtdışı Araştırma Merkezleri ile işbirliği yapmak, Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek ve yardım sağlamak, 
5. Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak, 
6. Merkezin, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, 
7. Merkezi yurtiçi ve dışında temsil etmek. 

Yönetim Kurulu 

Madde 9- Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşur. Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcıları aynı zamanda Merkez Yönetim Kurulu üyesidir. Yönetim Kurulu’nun diğer iki üyesi Merkez Müdürü’nün önereceği iki katı sayıdaki adaylar arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa toplanır. Gerekli durumlarda, Müdürün daveti üzerine her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla karar verir. 

Yönetim Kurulunun Görevleri 

Madde 10- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
1. Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek, 
2. Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek, Yurtiçi ve Yurtdışı kaynak sağlamak, 
3. Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şeklini tespit etmek, 
4. Araştırıcıların bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek, 
5. Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak, 
6. Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler düzenleme konusunda Müdüre yetki vermek, 
7. Merkezin araştırma konularında eleman yetiştirmek amacı ile yurtiçi ve yurtdışından burs temin etmek. 

Danışma Kurulu 

Madde 11- Merkez Yönetim Kurulu önerisi ve Rektör onayı ile yerli ve yabancı kişi ve kurum temsilcilerinden oluşturulur. 

Danışma Kurulunun Görevleri 

Madde 12- Danışma Kurulunun Görevleri: 
1. Merkez yönetimine yardımcı olacak görüş ve önerileri oluşturmak, 
2. Merkezin yayın faaliyetlerine katkıda bulunmak, 
3. Mozaik araştırmaları konusunda sorunlarını belirleyerek tartışma açmak ve çözüm önerileri oluşturmak, 
4. Yapılacak bilimsel çalışmalara maddi kaynak temin etmek, teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak, 
5. Merkez Müdürünün daveti üzerine Müdürün başkanlığında her yıl en az bir kez toplanmaktır. 

III. BÖLÜM 

Yürürlük – Yürütme 

Yürürlük 
Madde 13- Bu yönerge Uludağ Üniversitesi Senatosunun kabul günü yürürlüğe girer. 06 Ocak 2006 gün ve 2006-01 numaralı oturumda alınan 6 numaralı karar ile kabul edildi. 

Yürütme 

Madde 14- Bu yönerge hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Özellikler
Yorum
Henüz yorum bulunmamaktadır, ilk yorumu yapmak ister misiniz?
İnceleme bırak
Hizmet: Fiyat: Kalite: Diğerleri:

Bir cevap yazın

Benzer İlanlar